DEFINICJE
 1. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w ramach Sklepu Internetowego umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w ramach Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Zamówienia, w tym danych Klienta, sposobu i adresu dostawy oraz płatności.
 4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów Produktów.
 5. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 6. KONSUMENT – Klient dokonujący ze Sprzedawcą zakupu Produktów w Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
 7. KONTO – konto Klienta umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego bez konieczności każdorazowego uzupełnienia części danych Formularzu zamówienia.
 8. PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym produkty spożywcze (produkty z czekolady).
 9. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 10. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.zjedzsobie.pl
 11. SPRZEDAWCA – Józef Madej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „musk Józef Madej” z siedzibą w Katowicach (40-013) przy ul. Dyrekcyjnej 10/4d, NIP: 625 226 15 59, REGON: 243452811.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTÓW – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę, w ramach którego prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie sprzedaży wysyłkowej Produktów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Klientów niebędących konsumentami
  (z wyjątkiem pkt. 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu
  z powszechnie obowiązującymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Niniejszy regulamin określa:

  – zasady tworzenia Konta w Sklepie Internetowym;
  – zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;
  – warunki składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę i dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży zakupionych Produktów.
  – uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 5. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego, w tym przeglądania oferowanych Produktów, niezbędne jest urządzenie końcowe tj. komputer, laptop, tablet, smartfon lub podobne, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej w jej aktualnej wersji.
 6. Do założenia Konta w Sklepie Internetowym, a także składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Przeglądanie stron internetowych Sklepu Internetowego nie wymaga założenia Konta.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich. Obowiązuje zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
2. KONTO KLIENTA
 1. W Sklepie Internetowym istnieje możliwość założenia Konta.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza rejestracji (2) zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki prywatności oraz (3) kliknięciu pola „Załóż konto”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku przedsiębiorców niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP.
 3. Założenie Konta jest nieodpłatne i nie stanowi zobowiązania do dokonania zakupów w Sklepie Internetowym. Założenie Konta stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym zawartą na czas nieoznaczony.
 4. Konto może zostać w każdym czasie usunięte przez Klienta, co stanowi wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Przy zakładaniu Konta Klient obowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku podania przez Klienta danych osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia związane z udostępnieniem Sprzedawcy danych osób trzecich obciążają Klienta.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z ważnych powodów, którymi są:

  – naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych, dóbr osobistych osób trzecich, bezprawnego przekazania danych osobowych osób trzecich) lub zasad współżycia społecznego;
  – powtarzające się naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu;
  – powtarzające się zamówienie przez Klienta Produktów z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, które są odrębnie wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Zawieranie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień odbywa się w następujący sposób:
  – W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia, zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki prywatności, dokonanie zapłaty ceny (nie dotyczy opcji „za pobraniem”) oraz przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
  – Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz następnie poinformuje Klienta, iż przyjmuje Zamówienie do realizacji albo poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia podając przyczyny.
  – Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji lub informacji o braku takiej możliwości następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 5. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia Zamówienie do realizacji przez Sprzedawcę i poinformowania o tym Klienta.
 6. Realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez operatora płatności online – po potwierdzeniu poprawnego wykonania pełnej płatności. Realizacja Zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” rozpocznie się po poinformowaniu Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt. 3.4. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  – Płatność online poprzez serwis Przelewy24 lub kartą kredytową Visa, MasterCard oraz Maestro oraz innymi kartami debetowymi przystosowanymi do płatności internetowych.
  – Przelew. Płatność z góry przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w wiadomości, o której mowa w pkt. 3.4.
  – Za pobraniem. Przy odbiorze zakupionych Produktów – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów posiadających Konto w Sklepie Internetowym.
5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  – przesyłka kurierska
 2. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy/odbioru.

 3. Wysyłka Produktów objętych Zamówieniem nastąpi w ciągu 48h (z pominięciem dni wolnych), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin wysyłki należy liczyć od momentu otrzymania przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez operatora płatności online – po potwierdzeniu poprawnego wykonania pełnej płatności, natomiast w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” od poinformowania Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w niniejszym Regulaminie oraz w Ustawę o prawach konsumenta.
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tutaj@zjedzsobie.pl lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (Konto) oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tutaj@zjedzsobie.pl
 5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
 7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Z zastrzeżeniem pkt. 7.4. poniżej, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tutaj@zjedzsobie.pl
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, na adres magazynu Sprzedawcy: Piekarnia Szabelski, ul. Firmowa 1, 11-710 Piecki, z dopiskiem „zwrot Zjedz sobie…”. Koszt zwrotu ponosi Klient. Z uwagi na specyfikę Produktu (produkty spożywcze, produktu z czekolady) paczka ze zwracanymi Produktami powinna zostać odpowiednio zabezpieczona. Z tego względu odesłanie Produktów może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa lub kurierska.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta na wskazany numer rachunku bankowego, chyba że Konsument wskaże inny sposób. Zwrot kosztu doręczenia Produktu odbywa się do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostawy dostępnej w Sklepie Internetowym.
 4. W większości przypadków Produkty oferowane w Sklepie Internetowym stanowią produkty spożywcze (produkty z czekolady)    wobec tego mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy wyłączające możliwość odstąpienia od umowy (art. 38 Ustawy o prawach konsumenta). Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku otwarcia opakowania Produktu, jak i w przypadku Produktów, których termin przydatności do spożycia jest w momencie dostarczenia Klientowi krótszy niż miesiąc.
8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca wyłącza uprawnienia z tytułu rękojmi.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
9. GWARANCJA
 1. Oferowane przez Sprzedawcę Produkty produkowane są ręcznie, tradycyjnymi metodami cukierniczymi i nie zawierają szkodliwych, ani niedopuszczonych do obrotu spożywczego substancji przedłużających termin przydatności do spożycia.
 2. Produkty z czekolady, z uwagi na swoją specyfikę, powinny być przechowywane w miejscu chroniącym przed wysoką temperaturą (15–20 stopni C) i duża wilgotnością. Sprzedawca gwarantuje, że do czasu wysyłki Produktu są przechowywane w korzystnych warunkach.
 3. Termin przydatności do spożycia poszczególnych Produktów wynosi: 12 miesięcy od daty produkcji.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów składających Zamówienia po jego ogłoszeniu na stronach Sklepu Internetowego. Do Zamówień złożonych przed dniem zmiany Regulaminu zastosowanie znajduje dotychczasowy Regulamin, chyba że zmiany zostały wprowadzone na korzyść Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o Prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego strony postarają się rozstrzygać polubownie. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem, których nie uda się rozwiązać polubownie zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Sprzedawca zobowiązuje się szanować prywatność Klientów i oświadcza, iż jest przeciwny wykorzystywaniu prywatnych danych Klientów do celów reklamowych bez ich zgody. Szczegółowe rozwiązania dotyczące ochrony prywatności oraz danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca deklaruje, że wykorzystuje dane Klientów wyłącznie przy konkretnej transakcji. Dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Sprzedającym w związku z produkcją i wprowadzaniem do obrotu Produktów, w tym firmie kurierskiej.
 3. Sprzedawca gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
 4. Każdy Klient ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować zmieniać lub usunąć.Wzór formularza odstąpienia od umowy – pobierz tutaj.Twój koszyk

0

Brak produktów w koszyku.

Wpisz i wciśnij enter aby wyszukaj, lub esc aby zamknąć