1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Józef Madej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „musk Józef Madej” z siedzibą w Katowicach (40-013) przy ul. Dyrekcyjnej 10/4d, NIP: 6252261559, REGON: 243452811 – zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z:
  – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO;
  – ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwaną dalej UODO;
  – ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwaną dalej UŚUDE.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  – nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sprzedawcą i Klientem polegającego na świadczeniu usług drogą  elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
  – marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 2. Odbiorcy danych osobowych:
  – W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu podmiotowi zajmującego się magazynowaniem, pakowaniem oraz wysyłką Produktów, jak i przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
  – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto).
  – w wypadku Klientów nie będących Konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do założenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także na stronie Sklepu Internetowego w Formularzu rejestracji lub Formularzu Zamówienia.
3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia osoba odwiedzająca strony Sklepu Internetowego korzysta). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:
  – identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  – zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  – zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  – dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klientów (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  – prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klientów.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że odwiedzający stronę może np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na urządzeniu – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w działach pomocy danej przeglądarki internetowej.

 6. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Klienta.
5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU  DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: tutaj@zjedzsobie.pl  albo pisemnie na adres Administratora.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  – Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
  – Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;

Twój koszyk

0

Brak produktów w koszyku.

Wpisz i wciśnij enter aby wyszukaj, lub esc aby zamknąć